Myanmar is a union of (135) ethnic groups with their own languages and dialects. The major races are

  • the Kachin
  • theKayah
  • theKayin
  • the Chin
  • the Mon
  • the Bamar
  • theRakhine and
  • the Shan.

The name Myanmar embraces all the ethnic groups. Composition of the Different Ethnic Groups under the (8) Major National Ethnic Races in Myanmar.

Kachin comprises 12 different ethnic groups

(1) Kachin (2) Taron (3) Dalaung (4) Jinghpaw (5) Guari (6) Hkahku (7) Duleng (8) Maru (Lawgore) (9) Rawang (10) Lashi (La Chid) (11) Atsi (12) Lisu

Kayah comprises 9 different ethnic groups.

(13) Kayah (14) Zayein (15) Ka-Yun (Padaung) (16) Gheko (17) Kebar (18) Bre (Ka-Yaw) (19) Manu Manaw (20) Yin Talai (21) Yin Baw

Kayin comprises 11 different ethnic groups.

(22) Kayin (23) Kayinpyu (24) Pa-Le-Chi (25) Mon Kayin (Sarpyu) (26) Sgaw (27) Ta-Lay-Pwa (28) Paku (29) Bwe (30) Monnepwa (31) Monpwa (32) Shu (Pwo)

Chin comprises 53 different ethnic groups.

(33) Chin (34) Meithei (Kathe) (35) Saline (36) Ka-Lin-Kaw (Lushay) (37) Khami (38) Awa Khami (39) Khawno (40) Kaungso (41) KaungSaing Chin (42) Kwelshin (43) Kwangli (Sim) (44) Gunte (Lyente) (45) Gwete (46) Ngorn (47) Zizan (48) Sentang (49) SaingZan (50) Za-How (51) Zotung (52) Zo-Pe (53) Zo (54) Zahnyet (Zanniet) (55) Tapong (56) Tiddim (Hai-Dim) (57) Tay-Zan (58) Taishon (59) Thado (60) Torr (61) Dim (62) Dai (Yindu) (63) Naga (64) Tanghkul (65) Malin (66) Panun (67) Magun (68) Matu (69) Miram (Mara) (70) Mi-er (71) Mgan (72) Lushei (Lushay) (73) Laymyo (74) Lyente (75) Lawhtu (76) Lai (77) Laizao (78) Wakim (Mro) (79) Haulngo (80) Anu (81) Anun (82) Oo-Pu (83) Lhinbu (84) Asho (Plain) (85) Rongtu

Bamar comprises 9 ethnic groups.

(86) Bamar (87) Dawei (88) Beik (89) Yaw (90) Yabein (91) Kadu (92) Ganan (93) Salon (94) Hpon

Mon comprises 1 ethnic groups.

(95) Mon

Rakhine comprises 7 ethnic groups.

(96) Rakhine (97) Kamein (98) KweMyi (99) Daingnet (100) Maramagyi (101) Mro (102) Thet

Shan comprises 33 ethnic groups.

(103) Shan (104) Yun (Lao) (105) Kwi (106) Pyin (107) Yao (108) Danaw (109) Pale (110) Eng (111) Son (112) Khamu (113) Kaw (Akha-E-Kaw) (114) Kokant (115) Khamti Shan (116) Hkun (117) Taungyo (118) Danu (119) Palaung (120) Man Zi (121) Yin Kya (122) Yin Net (123) Shan Gale (124) Shan Gyi (125) Lahu (126) Intha (127) Eik-swair (128) Pa-O (129) Tai-Loi (130) Tai-Lem (131) Tai-Lon (132) Tai-Lay (133) Maingtha (134) Maw Shan (135) Wa